1วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเชียรใหญ่ และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาการการทำงานหน่วยงานภาคีการพัฒนาในคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการนครศรี นครแห่งอาหารปลอดภัย เพื่อวางแผนในการเสนอของบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงานแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอแผนโครงการจำนวน 3 โครงการได้แก่

1. โครงการ feed center ด้านปศุสัตว์

2. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

3. โครงการกระจายพันธุ์สัตว์ปีก

โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับผู้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. กลุ่มคนทั่วไป ซึ่งการวางแผนโครงการแต่ละหน่วยงานต้องทำในเชิงระบบบูรณาการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่