ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่่อผู้มีสิทธิ/กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด

pragad