การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(IDP)รอบที่1ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(IDP)

แบบเก็บข้อมูลและแบบสรุป HRD

หลักฐาน/เอกสาร ประกอบรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.หลักฐานการวางแผน 

2.หลักฐานการดำเนินการ

3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

4.หลักฐานการติดตามนำไปใช้ประโยชน์ 

*** ภาพประกอบการอบรม ***