S 79265797วันที่ 5 เมษายน 2564  

         นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทุ่งใหญ่, ถ้ำพรรณรา, ช้างกลาง, เชียรใหญ่, เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020 ภายใต้โครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช" ณ ห้องประชุม AB306 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาคือ

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย(พัทลุง)

นายปฏิวัติ อินแปลง การเลี้ยงโคแบบผูกคอยืนโรง

นายวิรัตน์ เกื้อกูล จากการเลี้ยงแพะ สู่ TMR โคนม

นางสาวธนัญญสรณ์ เพชรมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนลุ่มน้ำปากพนัง

มี ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.สมคิด ชัยเพชร ดำเนินรายการ

โดยมีหัวข้อในการเสวนาคือ

การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ต่อการบุกเบิกโคเนื้อในภาคใต้

การพัฒนากลุ่มโคเนื้อนครศรีฯสู่ความเข้มแข็ง

การจัดการการตลาดภายในประเทศและการส่งออก

เป้าหมายสำคัญในการผลักดันและแก้ปัญหา

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหลากหลาย สามารถนำความรู้และเทคนิคการเลี้ยง การจัดการไปใช้ประโยชน์ได้